Personel Kimlik Kartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatı personeli ve emeklilerine verilecek kimlik kartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Personel Kimlik Kartları Yönetmeliği
Bu içerik 10825 kez okundu.
EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİ KİMLİK KARTLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatı personeli ve emeklilerine verilecek kimlik kartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Emniyet Teşkilatı personeli ve emeklilerine verilecek personel kimlik kartlarının türleri,  basımı, verilme, değiştirilme, geri alınma ve imha edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 4/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Başkanlık: Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığını,

b) Birim: Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yer alan Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları, İç Denetim Birimi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlükleri, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Polis Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlükleri,  Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğünü,

c) Diğer hizmet sınıflarındaki personel: Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki, tüm hizmet sınıflarında görevli personeli,    

ç) Emekli safhası başlayan personel: Emekli olmak üzere olup, emekliliğe ilişkin işlemleri başlatılan personeli,

d) Emniyet hizmetleri sınıfı personel: Sınıf Üstü Emniyet Müdürü, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbesindeki personel ile Çarşı ve Mahalle Bekçisi unvanındaki personeli,

e) Emniyet Teşkilatı personeli: Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan personeli,

f) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

g) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

ğ) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

h) Kamu hastanesi: Kamu hastaneleri ve devlete ait üniversite hastanelerini,

ı) Kişiselleştirme işlemi: Emniyet Teşkilatı personel bilgilerinin kimlik kartına işlenme sürecini,

i) PBS: Personel Bilgi Sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kimlik Kartlarının Türleri ile Özel Esasları

Kimlik kartlarının türleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek kimlik kartları;

a) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden; Sınıf Üstü Emniyet Müdürü, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü ve Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personele verilen kimlik kartlarının şekil, içerik ve ölçüleri   EK-1’de, emeklilerine verilecek olan kimlik kartları ise EK-2’de,

b) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden; Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru, Polis Memuru rütbesindeki personele verilen kimlik kartlarının şekil, içerik ve ölçüleri EK-3’te, emeklilerine verilecek olan kimlik kartları ise EK-4’te,

c) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden; çarşı ve mahalle bekçisi unvanında bulunan personele verilen kimlik kartlarının şekil, içerik ve ölçüleri EK-5’te, emeklilerine verilecek olan kimlik kartları ise EK-6’da,

ç) Diğer hizmet sınıflarındaki personele verilen kimlik kartlarının şekil, içerik ve ölçüleri EK-7’de, emeklilerine verilecek olan kimlik kartları ise EK-8’de,

gösterilmiştir.

(2) Emniyet Teşkilatı personeline verilecek ekte şekilleri belirlenen kimlik kartlarının içeriği, ölçüleri ve kimlik kartları üzerine uygulanacak güvenlik unsurları Genel Müdürlükçe belirlenir.

Personel kimlik kartlarına ait özel esaslar

MADDE 6 – (1) Emniyet Genel Müdürünün vali unvanını haiz olması halinde kimlik kartının rütbesi hanesine Emniyet Genel Müdürü-Vali ibaresi, bu görevden ayrılanlara ise Emniyet Eski Genel Müdürü-Vali ibaresi yazılır.

(2) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden idari polis olmalarına karar verilenlerin kimlik kartlarının rütbesi hanesine rütbesi ile birlikte İdari, emekli personele ise emekli onayının vazife malulü olarak alınması halinde rütbesi ile birlikte vazife malulü ibaresi yazılır.

(3) Emniyet hizmetleri sınıfı personeline verilen kimlik kartlarında, 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği; diğer hizmet sınıflarındaki personele verilen kimlik kartlarında ise 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, beyaz zemin üzerine baş ve yüz kısmı görünecek şekilde çekilen dijital fotoğraf kullanılır.

(4) Emekli personele verilecek kimlik kartlarında sivil kıyafetle, yüz hatları net görülebilen ve sadece baş ve yüz kısmı görünecek şekilde beyaz zemin üzerine son 6 ayda çekilmiş dijital fotoğraf kullanılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kimlik Kartlarının Üretilme, Kayıt Etme, Verilme,

Değiştirme, Zayi Etme, Geri Alınma ve İmha Esasları

Kimlik kartlarının üretilme işlemi

MADDE 7 – (1) Kimlik kartları Genel Müdürlüğün ihtiyacına göre ofset baskısı yapılmış ve kişiselleştirme işlemi tamamlanmış olarak Genel Müdürlükçe uygun görülen bir basımevinde yaptırılır.

Kimlik kartlarını vermeye ve teslim etmeye yetkili birim

MADDE 8 – (1) Emniyet Teşkilatı personeline kimlik kartı verilmesi ile ilgili yetkili birim Başkanlıktır. Başkanlıkça basımı yaptırılan kimlik kartı, personelin görev yaptığı birim tarafından zimmetli olarak kendisine teslim edilir.

(2) Kimlik kartlarının alımı, tanzimi ve postalama/gönderilme hizmetlerinin gerektirdiği teknik, idari ve bütçelemeye ilişkin görevler, Başkanlık koordinesinde, kimlik kartlarının basımını yapan birim tarafından yerine getirilir.

Kimlik kartlarının değiştirilme esasları

MADDE 9 – (1) Kimlik kartları;

a) Rütbe terfi,

b) Tenzili rütbe,

c) Kullanılmayacak derecede yıpranmış olması,

ç) Personel kimlik kartı üzerindeki bilgilerin değişmesi,

d) Emeklilik,

e) Kaybetme,

f) Sınıf ve unvan değişikliği,

hallerinde değiştirilir veya yenisi verilir.

(2) Tanzim edilen kimlik kartı zimmetli olarak personele teslim edildikten sonra, eski kimlik kartı imha edilmek üzere birimi tarafından personelden geri alınır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, ilgili birimlerce yeniden kimlik kartı tanzim edilecek personele ait bilgiler ve kimlik kartı tanzim edilme nedeni en kısa süre içerisinde PBS üzerinden elektronik olarak Başkanlığa gönderilir.

(4) Personel kimlik kartını kaybedenlere yeni kimlik kartı tanzim edilene kadar, personelin görev yaptığı birim tarafından görev belgesi verilir. Yeni düzenlenen kimlik kartı personele teslim edilirken daha önce verilen görev belgesi geri alınır.

Kimlik kartını kaybetme halinde yapılması gereken işlemler

MADDE 10 – (1) Kimlik kartını kaybeden emekli veya çalışan personele yeni kimlik kartı verilir. Ancak, çalışan personelin kimliğini kaybetmesi halinde 23/3/1979 tarihli ve 7/17339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Kayıp kimlik kartıyla ilgili müracaat edilen birim tarafından, PBS üzerinden kimlik kartı kayıp işlemi yapılarak yeni kimlik kartı talebinde bulunulur. Kayıp işlemi yapılan kimlik kartının bulunması halinde birim tarafından teslim alınır, PBS üzerinden bulunduğu bilgisi girilir ve imha edilir.

Personel kimlik kartlarının kayıt işlemleri

MADDE 11 – (1) Üretilen ve kişiselleştirme işlemi yapılan kimlik kartlarına ait bilgiler basımı gerçekleştiren birim tarafından kayıt altına alınarak Başkanlığa dijital veri olarak gönderilir. 

Kimlik kartlarının geçici olarak geri alınması

MADDE 12 – (1) Kimlik kartları;

a) Görevden uzaklaştırma,

b) Silah altına alınma,

c) Tutuklanma,

ç) Hapis cezalarının infazı,

d) Aylıksız izin,

e) Mahkemelerce güvenlik tedbiri olarak verilen geçici meslekten veya memuriyetten men cezalarının infazı,

f) Genel veya yerel seçim için istifa,

g) Akıl hastalığı veya psikolojik rahatsızlığından dolayı Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin kimlik kartı taşımasının sakıncalı olduğunun tespiti,

hallerinde, personelin görev yaptığı birim tarafından muhafaza edilmek üzere geçici olarak geri alınır.

(2) Görevden uzaklaştırılan personelden; adlî, idarî, siyasî ve istihbarî birimlerde çalışan ve can güvenliklerinin tehlikeye düşebileceği hususunda açık veya zımni emareler bulunanların, gerek görülmesi hâlinde görevden uzaklaştırmaya yetkili amirlerin uygun görüşü üzerine personel kimlik kartı geri alınmaz veya alınmış ise iade edilir.

(3) Geçici olarak geri alınan kimlik kartları, personelin görev yaptığı birimin personel işleriyle görevli şubeleri tarafından muhafaza edilir. Birinci fıkra kapsamında bulunan haller sona erdiğinde kimlik kartları ilgili personele teslim edilir. Ancak, akıl hastalığı veya psikolojik rahatsızlığı nedeniyle kimlik kartı geri alınan Emniyet hizmetleri sınıfı personelinin, sağlık durumu itibari ile polis olarak görevini sürdürmesine engel kalmadığına ilişkin tam teşekküllü bir kamu hastanesinden alacağı sağlık kurulu raporu ile durumunu belgelendirmesi halinde kimlik kartı personele iade edilir.

(4) Yurt dışı misyon koruma ve uluslararası sözleşmeler gereği yurt dışında görevlendirilen veya Devlet tarafından eğitim yapmak üzere yurt dışına gönderilen personelin kimlik kartı geri alınmaz. 

Kimlik kartının sürekli olarak geri alınma esasları

MADDE 13 – (1) Kimlik kartları;

a) Vefat,

b) İstifa,

c) Müstafi sayılma,

ç) Başka kurumlara naklen atanma,

d) Meslekten veya devlet memurluğundan çıkarma cezası alınması,

e) Sınıf ve unvan değişikliği,

f) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan mahkûm olma ve bu sebepten dolayı memuriyetin sona erdirilmesi,

g) 657 sayılı Kanunun 56 ve 57 nci madde hükümlerine göre kurumdan ilişik kesilmesi,

ğ) Bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde herhangi bir sebeple görevine son verilerek personelin ilişiğinin kesilmesi,

hallerinde,  personelin görev yaptığı birim tarafından sürekli olarak geri alınır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sebeplerle sürekli olarak geri alınan kimlik kartları ile genel veya yerel seçimler için istifa edenlerden seçim sonrası kanuni süresi içinde gelerek göreve başlamayanların kimlik kartları, 15 inci maddede belirtilen usuller çerçevesinde imha edilir.

Emeklilik halinde yapılacak işlemler

MADDE 14 – (1) Emekli olan Emniyet Teşkilatı personelinin kimlik kartı ilişiği kesildiğinde birimi tarafından imha edilmek üzere teslim alınır. Başkanlık tarafından tanzim edilen emekli personel kimlik kartı personelin ikamet ettiği il emniyet müdürlüğüne gönderilir.

(2) Emekli olan Emniyet Teşkilatı personeline 5 inci maddede belirtildiği şekilde ve aşağıdaki usule göre emekli kimlik kartı zimmetli olarak verilir:

a) Emekli safhası başlayan personel için, sivil kıyafetle çekilmiş dijital fotoğrafı birimi tarafından PBS üzerinden elektronik ortamda Başkanlığa gönderilir.

b) Emekli personel için, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kan grubu ve sivil kıyafetle çekilmiş dijital fotoğrafı, kimlik kartı almak üzere müracaat ettiği birim tarafından PBS üzerinden elektronik ortamda Başkanlığa gönderilir.

c) PBS üzerinde kaydı bulunmayan emekli Çarşı ve Mahalle Bekçileri ve diğer hizmet sınıflarından emekli personele yeni kimlik verilmesine esas olmak üzere gönderilecek veriler, kimlik kartı tanzim edilmesinde sakınca bulunup bulunmadığı incelenmek suretiyle, kimlik kartı düzenlenmesi talebi ile Başkanlığa gönderilir.  

ç) Emekli personelin kusurlu olarak iki defadan fazla kimlik kartını kaybetmesi halinde tekrar emekli kimlik kartı verilmez.

(3) Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen veya bu suçlardan tutuklu veya hükümlü bulunan personelin emekli olması durumunda, 12 nci maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm saklı kalmak kaydıyla, emekli kimlik kartı verilmez. Ancak, bu personele suçsuz bulunduklarını belgelendirdikleri takdirde emekli kimlik kartı geri verilir.

(4) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden;

a) Akıl hastalığı veya psikolojik rahatsızlığı nedeniyle malulen emekli olanlara,

b) Akıl hastalığı veya psikolojik rahatsızlığına ilişkin sağlık raporu işlem aşamasında iken isteğiyle emekli olanlara,

bu rahatsızlıklarının geçtiğini tam teşekküllü bir kamu hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve raporun Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca incelenerek uygun görülmesi halinde emekli kimlik kartı verilir.

(5) Hizmet süresini doldurmak suretiyle istifa ederek emekliliği hak ediş yaşını bekleyen personelin kimlik kartı görev yaptığı birim tarafından teslim alınarak imha edilir. Ancak, bu personele emekli kimlik kartı, sigortalı olarak çalıştığına bakılmaksızın emeklilik yaşını doldurarak Genel Müdürlükçe emeklilik işlemi yapıldıktan sonra verilir.

(6) İstifa eden veya müstafi sayılan personele çalışma süresinin çoğunu Emniyet Teşkilatında geçirse ve emeklilik için yeterli süreyi dışarıda bir başka hizmette tamamlaması hallerinde dahi kimlik kartı verilmez.

(7) Emekli veya emekli safhası başlayan personel hakkında adli yönden, meslekten veya memuriyetten çıkarılmasını gerektiren, bir ceza verilmesi halinde emekli kimlik kartı verilmez. Ayrıca, emekli kimlik kartı verildikten sonra bu fıkra kapsamına giren personelden emekli kimlik kartı geri alınarak imha edilir ve tekrar emekli kimlik kartı verilmez.  Ancak, bu fıkra kapsamında bulunan personel hakkında daha sonra meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirmeyen bir cezaya hükmolunması veya beraat kararı verilmesi halinde ve talebi üzerine emekli kimlik kartı verilir.

(8) Emekli kimlik kartı tanzim edilen emekli personelden; 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesi gereğince işlem yapılanlar, haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası verilenler, emekli kimlik kartını bir başkasına kullanmak üzere verenler veya bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla araç olarak kullananlar ile emekli kimlik kartının üzerinde tahrifat yaparak bilgilerini değiştiren personelin emekli kimlik kartı geri alınarak imha edilir. Bu fıkra kapsamında bulunanlara tekrar emekli kimlik kartı verilmez.

(9) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen suçlar hariç olmak üzere, yedinci ve sekizinci fıkralarda belirtilen nedenlerle emekli kimlik kartı tanzim edilmeyen veya emekli kimlik kartı geri alınan personelin işlemiş olduğu suçların affa uğramış olması halinde ve personelin talebi üzerine emekli kimlik kartı verilir.

Kimlik kartları imha işlemleri

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre geri alınan ve imhası öngörülen kimlik kartları, en üst dereceli birim amirlerinin uygun göreceği ve birimlerin personel işleriyle görevli şube müdürlüklerince oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyon huzurunda aylık olarak yakmak veya kıyılmak suretiyle imha edilir. İmha edilen kimlik kartlarına ait bilgiler, ilgili birimler tarafından PBS üzerinden güncellenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kimlik kartlarının başkalarına verilme yasağı

MADDE 16 – (1) Personel kimlik kartı veya fotokopisi, yapılacak bir işlem nedeniyle ya da herhangi bir amaçla ikinci veya üçüncü kişiler ile kurum veya kuruluşlara verilemez. Kişi veya kurum/kuruluşlar tarafından resmi bir işlem yapılmasına esas olmak üzere personelden kimlik kartı veya fotokopisi istenmesi halinde, personelin müracaat ettiği birim tarafından düzenlenecek olan görev belgesi verilir. Bu hüküm doğrultusunda hareket etmeyen personel hakkında, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 9/7/2000 tarihli ve 24104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş ve dağıtılmış bulunan personel kimlik kartları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir  yıl süreyle geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren, yeni kimlik kartlarının verilmesine yönelik olarak yapılacak bütün iş ve işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Polis kimlik kokartlarının durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren polis kimlik kokartları kullanımdan kaldırılmış olup, harcama birimlerinin muhafazası altında bulunan polis kimlik kokartları, Genel Müdürlük İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı koordinesinde birimler tarafından oluşturulacak komisyon tarafından, seri numaraları tespit edilerek imha edilir.

(2) Bu Yönetmelikle kullanımdan kaldırılan polis kimlik kokartları tanıtım aracı olarak kullanılamaz.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2020 Taltif Tutarları
2020 Taltif Tutarları
Bayan Bekçi Alımı
Bayan Bekçi Alımı