Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü
Bu içerik 5415 kez okundu.

EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN TÜZÜĞÜ


Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23.3.1979, No : 7/17339
Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.6.1937, No : 3201
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 24.4.1979, No : 16618
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi : 18, S. 340


BİRİNCİ BÖLÜM


Kapsam ve Disiplin Cezaları
Kapsam: (1)
Madde 1 – Emniyet Teşkilatında çalışan her sınıftan memura verilecek disiplin cezalarını gerektiren eylem, işlem, tutum ve
davranışlarla cezaların derece ve miktarı bu Tüzükte gösterilmiştir.
Disiplin cezaları: (1)
Madde 2 – (Değişik : 26/7/1983 - 83/6883 K.)
Emniyet Teşkilatı memurlarına verilecek disiplin cezaları şunlardır:
A) Uyarma, memura, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir.
B) Kınama, memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir.
C) Aylık kesme, memurun, 15 günlüğe kadar aylığının kesilmesidir.
Ç) Kısa süreli durdurma, memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 4, 6 ya da 10 ay için durdurulmasıdır.
D) Uzun süreli durdurma, memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 12, 16, 20 ya da 24 ay durdurulmasıdır.
E) Meslekten çıkarma, memurun, Emniyet Teşkilatı hizmetlerinde bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır.
F) Devlet memurluğundan çıkarma, memurun, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmasıdır.


İKİNCİ BÖLÜM


Disiplin Cezalarını Gerektiren Eylem, İşlem, Tutum ve Davranışlar
Uyarma:
Madde 3 – Uyarma cezasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:
1 - Silahını, araç ve gerecini, giysi ve kuşamını pis tutmak, çalıştığı yerin temizliğine özen göstermemek,
2 - Zorunlu bir neden olmaksızın günlük sakal tıraşı olmamak.
Kınama:
Madde 4 – Kınama cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:
1 - (Değişik : 28/5/1988 - 88/12992 K.) Görev sırasında veya dışında yasaklanan tutum ve davranışlarda bulunmak,
2 - (Mülga : 16/2/1998 - 98/10653 K.)
–––––––––––––––
(1) 26/6/2015 tarihli ve 2015/7911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tüzüğün 1 inci maddesiyle; Bu Tüzüğün adı “ Emniyet Örgütü
Disiplin Tüzüğü “ iken metne işlendiği şekilde, aynı Tüzüğün 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Örgütünde” ibaresi “
Teşkilatında” şeklinde, 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ Örgütü” ibaresi “ Teşkilatı” şeklinde değiştirilmiştir.
3 - Zorunluluk olmadan rütbe sırasına uymayarak başvuruda bulunmak,
4 - (Değişik : 28/5/1988 - 88/12992 K.) Emrinde çalışanların yetiştirilmesi, eğitimi ve gözetimi görevini yerine
getirmemek.
5 - Nöbeti teslimden sonra görev yerine özürsüz geç dönmek,
6 - Görev sırasında, görev dışı işlerle uğraşmak veya haklı bir neden olmadan iş sahiplerini bekletmek,
7 - Herhangi bir yolu, yeri veya kişiyi arayıp soranları yanıtsız bırakmak, baştan savmak,
8 - Yasa, tüzük, yönetmelik, karar, genelge, yönerge ve buyruklarla belirlenen hususlar hakkında gereksiz, işi
uzatacak ve savurganlığa neden olacak biçimde görüş bildirmek veya soru sormak,
9 - Bildirimleri süresi içerisinde yerine ulaştırmamak,
10 - Yürürlükteki hükümlerle taşınmasına veya bulundurulmasına izin verilmiş olanlar dışında, polis mesleğinin
ciddiyeti ile bağdaşmayacak biçimde bilezik, kolye, madalyon, rozet vb. şeyleri takmak,
11 - Görev sırasında veya dışında aynı rütbedeki arkadaşlarına karşı saygısız davranmak,
12 - (Ek : 26/7/1983 - 83/6883 K.; Mülga: 26/6/2015-2015/7911 K.)
Aylık kesimi:
Madde 5 – Aylık kesimi cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:
A. Üç günlüğe kadar;
1 - Yönetmelik hükümlerine aykırı biçimde saç uzatmak, bıyık veya favori bırakmak,
2 - Görev içinde veya resmi giysiyle görev dışında sokakta kolkola girmek, ağırbaşlılıkla bağdaşmayacak biçimde
davranışlarda bulunmak, yüksek sesle konuşmak veya el şakası yapmak,
3 - (Değişik : 16/2/1998 - 98/10653 K.) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğine aykırı biçimde
giyinmek, eksik kuşamla göreve çıkmak, görev yeri kol araması ve sicil numarasını takmamak.
4 - Amir ve üstlerinin, görev ve mesleki konulara veya tutum ve davranışlarına ilişkin uyarılarına uymamak veya
umursamamak,
5 - Amir ve üstleri tarafından sorulan soruları gereken süre içinde yanıtlamamak,
6 - Görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek,
7 - İş sahiplerine veya halka karşı onur kırıcı söz söylemek veya davranışta bulunmak,
8 - Özlük işleriyle ilgili olarak başkalarını aracı koyup iltimas istemek,
9 - İzinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saate kadar görevine gelmemek,
10 - (Değişik : 16/2/1998 - 98/10653 K.) Görev dışında amir veya üstlerine saygısız davranmak.
11 - Nokta görevinde sohbet etmek, nokta önünde oturmak veya başkalarının oturmasına izin vermek, noktada
mesleğe yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmak,
12 - (Değişik : 16/2/1998 - 98/10653 K.) Resmi elbise giyenler için; bina veya eklentileri dışında ya da araç içinde
görevin gerektirdiği şapka, bere, kep, miğfer veya kaskı giymemek.
13 - Görevli bulunduğu sırada görev gereği olmaksızın veya amirin izni olmadan resmi giysiyle kahvehane, kıraathane, lokal, kulüp
vb. yerlerde oturmak,
14 - (Ek : 28/5/1988 - 88/12992 K.) İzinsiz olarak görevli bulunduğu il sınırları dışına çıkmak.
15 - (Ek : 16/2/1998 - 98/10653 K.) Emrinde çalışanları veya Devletin araç ve gereçlerini özel işlerde kullanmak.
B. 4 - 10 günlüğe kadar;
1 - (Değişik : 16/2/1998 - 98/10653 K.) Kendisi ile aynı rütbede çalışanlara, astlarına veya iş arkadaşlarına karşı onur kırıcı söz
söylemek veya davranışta bulunmak.
2 - Yazılı kağıt ve belgeleri kastı olmaksızın yitirmek,
3 - Devlet malı araç, gereç, silah, mermi ve donanımını bakımsızlık yüzünden kullanılmaz hale getirmek,
4 - (Değişik : 16/2/1998 - 98/10653 K.) Bu Tüzükte cezası gösterilen suçlar dışında önlem almamak veya tedbirli davranmamak
yüzünden kendisine teslim edilen Devlet malı eşyanın yitmesine neden olmak.
5 - (Değişik : 28/5/1988 - 88/12992 K.) İzinli olduğu günlerde resmi giysiyle, izinli olmadığı günlerde görevli olmaksızın resmi
veya sivil giysiyle, Emniyet Teşkilatı mensuplarının girmesine veya oturup eğlenmesine izin verilen yerler dışındaki kahvehane, lokal, kulüp
ve benzeri yerlerde oyun oynamak, (1)
6 - İzinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saatten fazla ve iki güne kadar görevine gelmemek,
7 - (Ek : 16/2/1998 - 98/10653 K.) Mühür veya beratını kabul edilebilir bir neden olmaksızın yitirmek.
C) 11 - 15 günlüğe kadar;
1 - İzinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın iki günden fazla ve üç güne kadar görevine gelmemek.
Kısa Süreli Durdurma
Madde 6 – (Değişik : 26/7/1983 - 83/6883 K.)
Kısa süreli durdurma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:
A) 4 ay süreli durdurma:
1 - Amir ve memurlara görevle ilgili olarak yalan söylemek,
2 - İş sahiplerine ya da herhangi bir nedenle Emniyet binalarına gelen ya da getirilenlere hakaret etmek,
3 - Denetim görevini yerine getirmemek,
4 - Yükümlü bulunduğu devir ve teslim işlemlerini tamamlamadan ya da devir ve teslim işleri tamamlanamadığı takdirde ilgili
yönetmelikte belirtilen süre dolmadan yeni görev yerine gitmek,
5 - Amir ve üstlerine iletilmesi gereken bilgi ve buyrukları,zamanında iletmemek ya da olayları, olaylarla ilgili bilgileri amirlerinde
ve resmen istenmesi halinde de görevli ve yetkili kuruluş ve kişilerden gizlemek,
6 - (Değişik : 16/2/1998 - 98/10653 K.) Kendisine verilmiş olan tanıtma karnesini veya polis kimlik kokardını kabul edilebilir bir
neden olmaksızın yitirmek.
7 - İdareye haber vermeden ya da bunun üzerine yapılacak soruşturmaya ilişkin 2 aylık süreyi beklemeden evlenmek,
8 - İzinsiz ya da kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz olarak 3 günden çok ve 5 güne kadar (5 gün dahil) görevine
gelmemek,
–––––––––––––––
(1) 26/6/2015 tarihli ve 2015/7911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tüzüğün 1 inci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “ Örgütü” ibaresi “
Teşkilatı” şeklinde değiştirilmiştir.
2656
9 - Astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını, üstlerini ya da amirlerini haksız yere şikayet etmek,
10 - Astlarına, aynı rütbedeki arkadaşlarına ve diğer mesai arkadaşlarına söz, yazı ya da eylemle hakaret etmek ya da dövme
girişiminde bulunmak, (1)
11 - (Ek : 28/5/1988 - 88/12992 K.) Toplu olarak sözlü veya yazılı şikayette bulunmak.
12 - (Ek : 16/2/1998 - 98/10653 K.) Görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranmak.
B) 6 ay süreli durdurma;
1 - Görevle ilgili, resmi belge, araç ve gereçleri, görevin sona ermesine ya da kurumca istenmesine karşı geri vermemek,
2 - Amirin izni olmaksızın iş sahiplerinin ya da polisle iş ilişkisi bulunabilecek kişilerin yemek ve eğlence çağrısına gitmek,
3 - Doğrudan ya da aracı eliyle astlarından; iş sahiplerinden hediye ya da borç almak,
4 - Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla görevle ilgili olmayan ya da saygızısca konuşmalar yapmak ya da acaip sesler
çıkarmak,
5 - Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak,
6 - (Değişik : 28/5/1988 - 88/12992 K.) Teslim aldığı her çeşit motorlu araç, makina, cihaz ve teçhizatta kusuru ile hasara sebep
olmak.
C) 10 ay süreli durdurma;
1 - Resmi giysi ve donanımını ihmal nedeniyle yitirmek,
2 - Borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek,
3 - Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ya da demeç vermek.
Uzun Süreli Durdurma:
Madde 7 – (Değişik : 26/7/1983 - 83/6883 K.)
Uzun süreli durdurma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:
A) 12 ay süreli durdurma;
1 – (Mülga: 26/6/2015-2015/7911 K.)
2 - (Değişik : 16/2/1998 - 98/10653 K.) Amir veya üstlerini söz, yazı, tutum veya davranışlarıyla küçümsemek.
3 - (Mülga : 16/2/1998 - 98/10653 K.)
4 - (Ek : 28/5/1988 - 88/12992 K.) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde
bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek,
5 - (Ek : 28/5/1988 - 88/12992 K.) Kadın ve genç erkeklere söz atmak.
B) 16 ay süreli durdurma;
1 - Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak,
C) 20 ay süreli durdurma;
1 - İzinsiz ya da kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın, kesintisiz olarak 5 günden çok ve 9 güne kadar (9 gün dahil) görevine
gelmemek,
–––––––––––––––
(1) 26/6/2015 tarihli ve 2015/7911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tüzüğün 2 nci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “aynı rütbedeki
arkadaşlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ ve diğer mesai arkadaşlarına” ibaresi eklenmiştir.
2657
2 - Devlet malı araç, gereç, silah ve mermisini ihmal nedeniyle yitirmek, resmi giysi ve donanımını satmak,
D) 24 ay süreli durdurma;
1 - Görev sırasında uyumak,
2 - Korunması ya da gönderilmesiyle yükümlü bulunduğu, sanık ya da suçluların uyanık davranmamak ya da önlem almamak
yüzünden kaçmasına neden olmak ya da yakalama görevini savsaklamak,
3 - Görev için de ya da dışında amir ya da üstlerinin eylem ya da işlemlerini eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak,
4 - (Mülga: 26/6/2015-2015/7911 K.)
5 - (Ek : 28/5/1988 - 88/12992 K.) Sarkıntılık yapmak.
6 - (Ek : 16/2/1998 - 98/10653 K.) Amir veya üstlerini dövme girişiminde bulunmak ya da hakaret etmek.
Meslekten çıkarma:
Madde 8 – Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davnışlar şunlardır:
1 - (Değişik : 16/2/1998 - 98/10653 K.) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep ayrımı yapmak, laikliğe aykırı veya bölücü davranışlarda bulunmak ya da emniyet mensupları arasında bu yolda ayrım yapıcı tutum
ve davranışlarda bulunmak.
2 - Göreve çıkılmaması için propaganda yapmak veya kışkırtmak veya zorlamak veya karar alınmasını sağlamak veya alınan karara
katılmak veya karar uyarınca göreve çıkmamak,
3 - (Değişik : 26/7/1983 - 83/6883 K.) Amir ya da üstlerinin icraatına karşı çıkmak ve bu hareketi toplu hale dönüştürerek görev
yapılmasını ya da göreve çıkılmasını engellemek ya da buna katılmak ya da katılmaya tahrik ya da teşvik etmek,
4 - (Mülga : 16/2/1998 - 98/10653 K.)
5 - (Değişik : 16/2/1998 - 98/10653 K.) Amir veya üstlerini (…) (1) tehdit etmek. (1)
6 - (Değişik : 28/5/1988 - 88/12992 K.) Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, irtikap, rüşvet, zimmet, ihtilas, ırza geçme, ırza tasaddi,
sahtecilik, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kalpazanlık, kasden adam öldürme, veya bu suçları işlemeye teşebbüs etmek,
emniyeti, suiistimal, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, (2)
7 - Yetkisini veya nüfusunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla veya kin veya dostluk nedeniyle kötüye kullanmak,
8 - Dosyaları ve yazılı kağıtları veya örneklerini yetkisiz kişilere vermek, verilmesini emretmek, verilmesine göz yummak,
9 - Korunması veya götürülmesiyle görevli olduğu sanık veya suçlunun kaçmasına bilerek ve isteyerek olanak vermek,
10 - (Değişik : 28/5/1988 - 88/12992 K.) Suç kanıtlarını yok etmek veya bilerek ve isteyerek yok olmasına neden olmak ya da
saklamak, saklanmasına yardımcı olmak yahut değiştirmek,
11 - (Değişik : 16/2/1998 - 98/10653 K.) Devlet malı araç,gereç, silah, mermi ve mühimmatı satmak veya mal edinmek, tanıtma
karnesini, polis kimlik kokardını, araç, gereç, silah ve mühimmatı başkalarının kullanımına vermek.
12 - Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek,
13 - Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak,
–––––––––––––––
(1) 26/6/2015 tarihli ve 2015/7911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tüzüğün 4 üncü maddesiyle, bu alt bentte yer alan “dövmek veya”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 26/6/2015 tarihli ve 2015/7911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tüzüğün 4 üncü maddesiyle, bu alt bentte yer alan “sahtecilik,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,” ibaresi eklenmiştir.
14 - Görev sırasında yardım isteyen güvenlik görevlilerine haklı bir neden yokken yardımdan kaçınmak veya bildiği veya gördüğü
bir suçun izlenmesi ve suçlunun yakalanması için gerekli girişimde bulunmamak,
15 - İzinli olduğu günlerde resmi giysiyle izinli olmadığı günlerde görevli olmaksızın resmi veya sivil giysiyle genelevlere veya
birleşme yerlerine veya tek başına fuhuş yapılan evlere veya bar, pavyon ve konsumatris çalıştırılan gazino vb. yerlere gitmek,
16 - (Değişik : 26/7/1983 - 83/6883 K.) Genelev ya da tek başına fuhuş yapılan yerlerde, bar, pavyon, gazino vb. yerlerde çalışan
kadınlarla ya da çevresinde iffetsizlikle tanınan kadın ya da erkeklerle karı - koca gibi yaşamak ya da ilişki kurmak,
17 - Dairede veya görevli bulunduğu sırada içki içmek veya içilmesine göz yummak,
18 - Göreve sarhoş veya içki içtiği belli olacak biçimde gelmek,
19 - izinli olsun olmasın resmi giysiyle umuma açık yerlerde içki içmek veya resmi giysiyle gizlenemeyecek derecede sorhaş olarak
görünmek,
20 - Uyuşturucu maddeleri yapmak veya kullanmak, bunların yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, yollanmasına,
yakalanacağı sırada ortadan kaldırılmasına, satılmasına veya satın alınmasına aracı olmak,
21 - Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişki kurmak,
22 - Kaçakçılık yapmak veya kaçakçılarla ilişki kurmak,
23 - Meskün yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiç bir neden yokken silah
atmak,
24 - Yurda girmesi veya çıkması yasaklanan kişilerin girip çıkmalarına göz yummak, aracı olmak veya yol göstermek,
25 - Sicil kağıt ve defterlerini ve dosyalarını değiştirmek veya bozmak,
26 - Geliri ile uygun sayılmayacak biçimde yaşadığı ve aşırı harcamada buduğu kanıtlanmış olmak ve bunun haklı kaynağını
gösterememek,
27 - İzleme ve gözetleme görevinin gereklerini nedensiz olarak yerine getirmemek,
28 - Devlet Memurları Kanunu ile öngörülen grev yasağı kapsamına giren eylerde bulunmak,
29 - Devlet Memurları tarafından yapılamayacağı Devlet Memurları Kanununda gösterilen kazanç getirici uğraşılarda bulunmak,
30 - Siyasal partilere üye olmak veya bunların yararına veya zararına çalışmak veya siyasal eylemlerde bulunmak,
31 - Görevli olmaksızın siyasal amaçla yapılacak açık ve kapalı yer toplantılarına, gösteri yürüyüşlerine katılmak,
32 - Sendikaların veya üyesi bulunmadıkları derneklerin yapacakları bilimsel, kültürel ve teknik nitelik taşımayan açık veya kapalı
yer toplantılarına veya gösteri yürüyüşlerine görevli olmaksızın katılmak, üyesi veya ortağı bulundukları tüzel kişiliklerin kapalı yer
toplantılarına silahlı olarak veya açık yer toplantı ve gösteri yürüyüşlerine resmi giysili veya silahlı olarak katılmak veya üyesi bulundukları
derneklerin tüzüklerinde belirtilen amaçları dışındaki çalışmalarını veya bu nitelikteki toplantı veya gösteri yürüyüşlerini düzenlemek veya
bunlara katılmak,
33 - (Değişik : 26/7/1983 - 83/6883 K.) Dernek kurmak ya da spor dernekleri dışındaki derneklere üye olmak, ya da Türk Polis
Teşkilatı Güçlendirme Vakfı dışında vakıf kurmak ya da başka vakıfların organlarında görev almak,
34 - Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek,
35 - (Ek : 26/7/1983 - 83/6883 K.; Değişik : 28/5/1988 - 88/12992 K.) Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da
üstlerinin eylem ve işlemlerini eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak veya basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon
kurumlarına bilgi, yazı, demeç vermek,
36 - (Ek : 26/7/1983 - 83/6883 K.) Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla amir ya da üstleri hakkında
eleştirici nitelikte konuşmalar yapmak,
37 - (Ek : 26/7/1983 - 83/6883 K.) Amir ya da üste karşı itaatsızlığa, mukavemete ya da fiilen taarruza tahrik ya da
teşvik etmek,
38 - (Ek : 26/7/1983 - 83/6883 K.) 6 ncı maddenin A fıkrasının 7 nci bendinde öngörülen esaslara uymaksızın ya da
idarece kendisine yapılan uyarıya karşın çevresinde iffetsizlikle tanındığı ya da durumu güvenlik bakımından sakıncalı
olduğu polis soruşturmasıyla sabit olan kişiyle evlenmek,
39 - (Ek : 26/7/1983 - 83/6883 K.) İş sahiplerine ya da herhangi bir nedenle Emniyet binalarına gelen ya da
getirilenlere işkence yapmak.
40 - (Ek : 28/5/1988 - 88/12992 K.) Menşei belli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah,
mühimmat ve benzerlerini bulundurmak,
41 - (Değişik : 28/5/1988 - 88/12992 K.) Görevinin niteliğinden yararlanarak haklı bir nedene dayanmaksızın, yurt
dışında, ödeme gücünün üstünde borçlanmak veya borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devletin saygınlığını
zedelemek ya da borcunu ödemeden yurda dönmek.
42 - (Ek : 16/2/1998 - 98/10653 K.) Yasadışı örgütlere lojistik destek sağlamak ya da üyelerini güvenlik
kuvvetlerinden saklamak, saklanmasına yardımcı olmak veya bu örgütler ile mensupları lehinde propaganda yapmak, övücü
söz söylemek, bunlara ait sembol, işaret ve amblemleri taşımak, taşıtmak, bulundurmak.
43- (Ek: 26/6/2015-2015/7911 K.) Borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek fiilinden dolayı, beş yıl
içerisinde beşinci kez cezalandırılmış olmak.
44- (Ek: 26/6/2015-2015/7911 K.) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince iletişimin tespiti, dinlenmesi ve
kayda alınmasında hukuka aykırı olarak; kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiler arasındaki
haberleşme içeriklerini ifşa etmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın
kaydetmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri ifşa etmek, kişilerin
özel hayatının gizliliğini ihlal etmek, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek, kişisel verileri kaydetmek,
kişisel verileri bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek, kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın
verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olduğu halde bu görevini kasıtlı olarak yerine getirmemek, gerçeğin meydana
çıkmasını engellemek amacıyla suç delillerini yok etmek, silmek, gizlemek, değiştirmek veya bozmak, sayılan fiilleri emir
vererek yaptırmak.
45- (Ek: 26/6/2015-2015/7911 K.) Görevli olmadığı halde elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel
verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayım yoluyla duyurmak, log kayıtlarını
değiştirmek veya silmek.
46- (Ek: 26/6/2015-2015/7911 K.) Görevi gereği öğrendiği veya edindiği kişisel bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilerle
paylaşmak veya basın yayın kuruluşlarına vermek ya da sanal ortamda yayınlamak.
47- (Ek: 26/6/2015-2015/7911 K.) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin yargı organlarını, Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak.
Memurluktan çıkarma:
Madde 9 – Memurluktan çıkarma cezası için Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
Amirin Emrini Yapmamak:
Madde 10 – (Değişik : 26/7/1983 - 83/6883 K.)
Amirin emrini yapmayan memura uzun süreli durdurma cezasının üst sınırı verilir. Emrin yapılmaması, Devleti ya da
kişileri zarara uğratmış ya da hizmetin gecikmesine ya da durmasına neden olmuşsa, doğan zararın derecesine ya da durumun
ağırlığına göre, meslekten çıkarma cezası da uygulanabilir.
Görev yerinden ayrılma:
Madde 11 – (Değişik : 26/7/1983 - 83/6883 K.)
Amirin izni olmaksızın görev yerinden ayrılan memura uzun süreli durdurma cezasının üst sınırı verilir. Ayrılma,
uzun süreli ya da görevi aksatacak biçimde olmuşsa ya da Devleti ya da kişileri zarara uğratmışsa, durumun niteliğine,
ağırlığına ya da zararın derecesine göre, meslekten çıkarma cezası da uygulanabilir.
Yazılı kağıt, belge ve kayıtlar üzerinde işlenen yasak fiiller (1)
Madde 12 – (Değişik : 16/2/1998 - 98/10653 K.)
Herhangi bir işe ilişkin yazılı kağıt, belge, mikrofilm aslı veya kopyalarını kasıtlı olarak yok eden, ortadan kaldıran
ya da belge niteliği taşıyan bilgisayar programlarını,dosyalarını, verilerini hukuka aykırı olarak ele geçiren, başkasına zarar
vermek üzere kullanan, tahrip eden, değiştiren, silen, sistemin işlemesine engel olan ya da yanlış biçimde işlemesini
sağlayanlara uzun süreli durdurma cezasının üst sınırı verilir.
Yukarıdaki fiiller, Devlet veya kişileri zarara uğratmış ya da hizmetin gecikmesine, durmasına veya aksamasına
neden olmuşsa, durumun ağırlığına ya da zararın derecesine göre meslekten çıkarma cezası da verilebilir.
Görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü veya savsaklama:
Madde 13 – Bu Tüzükte disiplin suçu olarak saptanan eylem, işlem, tutum, ve davranışlar dışında herhangi bir biçimde
görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü veya savsaklaması görülen memura kınama cezası verilir. Bu hoşgörü veya
savsaklama Devleti veya kişileri zarar uğratmış veya hizmetin gecikmesine, durmasına ya da aksamasına neden olmuşsa,
durumun ağırlığına ve zararın derecesine göre, daha ağır bir ceza verilebilir.
——————————
(1) Bu madde başlığı, Bakanlar Kurulunun 16/2/1998 tarih ve 98/10653 sayılı Kararıyla değiştirilmiş olup, metne
işlenmiştir.
Yinelenme: (1)
Madde 14 – (Değişik: 26/6/2015-2015/7911 K.)
Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir eylem, işlem, tutum veya davranışın cezaların özlük dosyasından
silinmesine ilişkin süre içinde her yinelenmesinde bir derece ağır ceza uygulanır.
Aynı derecede cezayı gerektiren değişik eylem, işlem, tutum veya davranışlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının
üçüncü ve daha sonraki her uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir.
Bir alt ceza verilmesi:
Madde 15 – (Değişik: 26/6/2015-2015/7911 K.)
Kararın verildiği güne kadar geçmiş hizmetleri olumlu olan, iyi veya çok iyi derecede performans değerlendirme
puanı ile ödül veya başarı belgesi alan memurlara, işledikleri fiilin özelliği, biçimi, işlendiği yer ve zaman göz önünde
bulundurularak bu Tüzükte gösterilen cezanın bir derece aşağısı uygulanabilir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler:
Madde 16 – Bakanlar Kurulunun 9/11/1937 günlü ve 2/7621 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuş olan "Emniyet
Teşkilatı Mensuplarına Verilecek İnzibati Cezalara Dair Tüzük" yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek Madde 1 – (Ek : 26/7/1983 - 83/6883 K.) (2)
Emniyet Teşkilatı memurlarından, Devlet memurluğundan ya da meslekten çıkarma cezasından başka bir disiplin
cezasına çarptırılmış olanlar hakkında, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından başlayarak beş yıl, diğer cezaların
uygulanmasından başlayarak on yıl geçtikten sonra, ilgili, atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan disiplin cezalarının
özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.
İlgilinin yukarıda yazılı süreler içerisindeki davranışları bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine
getirilmesine karar verilerek, bu karar, özlük dosyasına işlenir.
Kısa süreli ve uzun süreli durdurma cezasının özlük dosyasından silinmesinde, ilgilinin son rütbesine göre yetkili
disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Ek Madde 2 – (Ek : 26/7/1983 - 83/6883 K.)
Amirinden izin almaksızın ya da idarece kabul edilebilir özrü olmaksızın nöbet görevine gelmeyen memura uzun
süreli durdurma cezasının üst sınırı verilir. Nöbet görevine gelmeme, hizmetin gecikmesine, durmasına ya da aksamasına
neden olmuşsa, durumun niteliğine ve ağırlığına göre, meslekten çıkarma cezası da uygulanabilir.
–––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Yenilenme:” iken, 26/6/2015 tarihli ve 2015/7911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tüzüğün 5 inci maddesiyle
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) 26/6/2015 tarihli ve 2015/7911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tüzüğün 7 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
“örgütü” ibaresi “ Teşkilatı”, “sicilinden” ibaresi “özlük dosyasından”, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “sicil” ibaresi “özlük”,
üçüncü fıkrasında yer alan “sicilden” ibaresi “özlük dosyası” şeklinde değiştirilmiştir.
Ek Madde 3 – (Ek : 26/7/1983 - 83/6883 K.)
14 ve 15 inci maddeler hükümlerinin uygulanmasında, bir cezanın üst ve alt kademeleri, ağır ya da aşağı derecede
ceza sayılmaz.
Ek Madde 4 – (Ek : 28/5/1988 - 88/12992 K.)
Denetleme ve soruşturmaları uzatan, denetleme raporları ve soruşturma fezlekelerini süresinde ilgili yerlere vermeyen
veya göndermeyen ya da neden olmadan soruşturmayı eksik bırakanlara 10 günlükten 15 günlüğe kadar aylık kesimi cezası
verilir. Bu durum hizmetin gecikmesine durmasına, aksamasına neden olmuş veya Devlet ya da kişileri zarara uğratmışsa,
durumun ağırlığına yahut zararın derecesine göre bir üst derece ceza uygulanabilir.
Ek Madde 5 – (Ek : 16/2/1998 - 98/10653 K.)
Devlet malı araçla ya da görevliyken trafik kazası sonucu kusuruyla yaralamaya sebebiyet veren memura aylıktan
kesme cezasının üst sınırı, ölüme sebebiyet veren memura 10 ay kısa süreli durdurma cezası verilir. Ancak, olayın şekline ya
da kusurun derecesine göre; aylıktan kesme cezası gerektiren halde 4 ay kısa süreli durdurma cezası, 10 ay kısa süreli
durdurma cezası gerektiren halde ise 12 ay uzun süreli durdurma cezası da verilebilir.
Ek Madde 6 – (Ek : 16/2/1998 - 98/10653 K.)
Silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet veren, kendisini yaralayan ya da bu
fiillerin başkaları tarafından işlenmesine neden olan memura 10 ay kısa süreli durdurma cezası, silahıyla dikkatsizlik,
tedbirsizlik veya ihmal sonucu ölüme sebebiyet veren ya da bu fiilin başkaları tarafından işlenmesine neden olan memura ise
24 ay uzun süreli durdurma cezası verilir. Ancak fiilin işleniş şekli, durumunun ağırlığı ya da zararın derecesine göre; 10 ay
kısa süreli durdurma cezasını gerektiren halde 24 ay uzun süreli durdurma cezası, 24 ay uzun süreli durdurma cezasını
gerektiren halde ise meslekten çıkarma cezası da verilebilir.
(Ek fıkra: 26/6/2015-2015/7911 K.) Silahıyla yaralama suçunun kasıtla işlenmesi halinde 24 ay uzun süreli dudurma
cezası verilir. Ancak, fiilin işleniş şekli, durumunun ağırlığı ya da zararın derecesi ile suçun konusunun önem ve değerine
göre meslekten çıkarma cezası da verilebilir.
Geçici Madde 1 – (Değişik : 28/5/1988 - 88/12992 K.)
Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş ve henüz cezası verilmemiş veya itiraz ya da dava konusu yapılıp
karara bağlanmamış disiplin bozucu eylem, işlem, tutum ve davranışlar için, Bakanlar Kurulunun 23/3/1979 günlü ve
7/17339 sayılı Kararıyla yürürlüğe konulan Tüzük ve anılan Tüzüğün Bakanlar Kurulunun 26/7/1983 tarihli ve 83/6883 sayılı
kararıyla yürürlüğe konulan Tüzükle değiştirilen hükümleriyle bu Tüzük hükümleri arasında öngörülen cezalar yönünden
fark varsa, memurun lehine olan hükümler uygulanır.
Yürürlük:
Madde 17 – 4/6/1937 günlü ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 83 üncü maddesi gereğince hazırlanmış ve
Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 18 – Bu Tüzük hükümlerini İçişleri,Adalet ve Maliye Bakanları yürütür.
 TARİH VE 7/17339 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜKLERİN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
Tarihi Numarası
Farklı Tarihte
Yürürlüğe Giren
Maddeler
Yürürlüğe
Giriş Tarihi
26/7/1983
28/5/1988
16/2/1998
26/6/2015
83/6883
88/12992
98/10653
2015/7911Tüzüğün Adı, 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 14, 15, Ek
Madde 1, Ek Madde 6
5/9/1983
17/6/1988
2/3/1998
8/7/20

E.Ö.D.T. EÖDT Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
crazy     6 yıl önce Ee tüzüğü yayınlamışsınız ama haber nerde burda?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2020 Taltif Tutarları
2020 Taltif Tutarları
Bayan Bekçi Alımı
Bayan Bekçi Alımı