Polisin fazla çalışmasına dair genelge.

29.09.1995 Bakan Olurlu genelgeye göre Polis Memurları fazla çalıştırılıyor.

Polisin fazla çalışmasına dair genelge.
Bu içerik 10616 kez okundu.

Emniyet mensuplarının fazla çalışma sorunu halen devam etmektedir. 2014 yılında Kamu Denetçiliği Kurumu önemli bir karar vermesine rağmen, bu kararın gereği yerine getirilmedi. Kamu Denetçiliği 30.12.2014 tarihli kararında şu hususlara dikkat çekmişti:

a) Emniyet teşkilatı mensuplarının çalışma ile dinlenme saatleri ve şekillerinin, uluslararası sözleşmeler ile garanti altına alınan haklar ve hakkaniyet ilkeleri, AB müktesebatı ve üye ülke uygulamaları gözetilerek ve normlar hiyerarşisi gereği Kanunla ve kanuna uygun olarak Tüzük veya Yönetmelik ile düzenlemesi,

b) Emniyet teşkilatı mensuplarının 40 saat/hafta üzerinde çalıştırılmamaları, mümkün değilse Avrupa Polis Konfederasyonu'nun (EUROCOP) hazırladığı çalışma saatleri yönergesi (Working Time Directive) doğrultusunda azami çalışma süresinin 48 saat olarak belirlenmesi ve 3201 sayılı Kanunun Ek 21 inci maddesinin tekrar düzenlenerek veya başkaca bir yasal düzenleme yapılarak "fazla çalışma ücretlerinin" hesaplanmasında her bir polis memuru için 40 saatin üzerinde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında saat başı ücretlendirilmenin yapılması,

c) 28 numaralı paragrafta yer verilen Avrupa Birliği ülkeleri uygulamaları da gözetilerek kesintisiz çalışma süresinin (nöbet süresi) 8 saati geçmemesi yönünde düzenleme yapılması,

d) Emniyet teşkilatı mensuplarının "ek görevleriyle" ilgili esasların uluslararası sözleşmeler ile garanti altına alınan haklar gözetilerek düzenleyici bir işlem ile yazılı hale getirilerek hukuki açıdan bağlayıcı bir niteliğe ve standarda kavuşturulması, ek görevlendirme yapılacakların öncelikle istekli olanlar arasından seçilmesi, yeterli istekli olmadığı takdirde resen görevlendirme yoluna gidilmesi, haftalık çalışma saatini aşan ek görevlendirmeler için "fazla mesai ücreti" ödenmesi,

e) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun Ek 21 inci maddesi kapsamında fazla mesai yapıp yapmadığına bakılmaksızın yapılan fazla mesai ücretinin mesai dışında yapılan fazla çalışma karşılığı olarak değil, görevin niteliği, yapılan işin zorluğu ve önemi doğrultusunda emniyet hizmeti sınıfı kadrolarında bulunanlardan görev yapılan birime göre salt bu görevi yerine getirmeleri nedeniyle her ay sabit olarak yapılan tazminat niteliğinde bir ödeme olduğu yönündeki Danıştay 11. Dairesinin kararı doğrultusunda görev tazminatı niteliğindeki bu ödemenin görevin taşıdığı risk unsurları, işin önem ve mahiyeti ile ölçülü ve orantılı bir ödemeye dönüştürülmesi.

Ancak bu tespitlere rağmen, emniyet personeli 12/12 ve 12/24 usulüyla çalıştırılmaya devam edilmektedir.Bu iki vardiya usulü emniyet teşkilatının kanun gibi görülmekte olup personelin %60-70 bu şekilde çalışmaktadır.

Böylece polisler hiçbir bayramdan tatilden faydalanamayarak yıllarca her hafta 60 ile70 saat arası zorla çalıştırılmaktadır.

İşte Emniyet Personelinin fazla çalışmasına imkan veren düzenleme

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNİN ÇALIŞMA SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Onay Tarihi : 29.09.1995

Onay Makamı : İçişleri Bakanı

Madde 1- Bu esaslar; Emniyet Teşkilatının yürütmekte olduğu hizmetlerin kalitesini arttırmaya, personeli daha verimli kılmaya yönelik olarak çalışma saatlerini, hizmetin gerekleri ve personelin ihtiyaçları doğrultusunda daha rasyonel esaslara bağlamak ve görev ifası konusunda mevcut farklı uygulamaları ortadan kaldırarak, Teşkilat genelinde yeknesaklığı sağlamak amacıyla, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 61 inci; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99, 100 ve 101 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2- Bu esaslar; Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma saatlerine ilişkin hususları kapsar.

Madde 3- Bu esaslarda geçen tanımlardan;

Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürü,

Merkez Teşkilatı : İl Teşkilatını dışındaki il, ilçe ve benzeri teşkilat birimlerini,

Taşra Teşkilatı : Merkez Teşkilatı dışındaki il, ilçe ve benzeri teşkilat birimlerini,

Personel: Emniyet Hizmetleri sınıfına mensup her rütbedeki görevli ile çarşı ve mahalle bekçilerini,

Mülki Amir : Teşkilatın kurulu bulunduğu mahallin en büyük mülkiye amirini,

Olağanüstü Durum: İl kadrosunda görevli Polis kuvvetinin yetmeyip veya yeterli olmayıp askeri güçten de yararlanıldığı durumu ya da civar illerden takviye için kuvvet kaydırmasının uygulandığı durumu, İfade eder.

Madde 4- Merkez ve Taşra teşkilatında görevli olup, nöbet usulü ile çalışması zorunlu olan personelin çalışma saatleri, hizmetin gerekleri göz önünde bulundurularak olağan üstü durumlarda 12/12; diğer hallerde 12/24 veya 12/36 esaslarından herhangi birine veya her birine, göre; Taşra Teşkilatında Mülki Amirin, Merkez Teşkilatında Genel Müdürün Onayı ile düzenlenir. (Ek İbare:02.05.2005-Bakan Onaylı) Ayrıca, çalışma süresi haftalık 40 saatten az ve 12/24 (60 saat) esasından daha ağır olmayacak biçimde, aynı makamların onayı ile değişik çalışma usulleri uygulanabilir.

Büro hizmetlerinde çalışma personelinin çalışma saatleri, herhangi bir olağanüstü durum olmadığı sürece Devlet Dairelerinin tabi olduğu mesai gibidir. Olağanüstü veya hizmetin gerektirdiği durumlarda, bu mesainin gereken yeni şekli veya kuvvetlere destek amacıyla görevlendirme, yetkili amir tarafından yazılı veya sözlü emirle düzenlenebilir. Sözlü emir 24 saat içerisinde yazılı olarak teyit edilmelidir.

Olağan üstü durumlar dışında, nöbet usulüyle çalışan personelin çalışma saatleri artırılamaz. Ancak görev değişimi, durumun gerekleri göz önünde bulundurularak, Birim Amirince gecikmeli olarak yaptırılabilir. Bu geciktirme hiçbir zaman, personelin tabi olduğu görev süresinin dörtte birini aşamaz.

Madde 5- Dördüncü maddedeki esaslara göre nöbet usulüyle çalışan personele ayrıca hafta izni verilmez. Ancak, hizmet gereği olarak Karakol ve benzeri birimlerde araştırma, takip, gözetleme gibi görevlerle özel bir şekilde görevlendirilenler ile Büro hizmetlerinde çalışanlara haftada bir günden az iki günden çok olmamak üzere hafta izni verilir. Olağanüstü durumlar hariç olmak üzere bu izin kesilemez. Bu şekilde kesilen izinler, mümkün olduğu takdirde aynı hafta içerisinde, aksi halde bir sonraki hafta içerisinde telafi edilir.

Madde 6- Bu esasların onayı tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde, 4 üncü madde de belirtilen esaslara göre tüm illerde uygulamaya geçilir.

Madde 7- Bu esasların uygulanmasından bütün sıralı amirler İçişleri Bakanına karşı sorumludurlar.

OLUR

29.09.1995

Nahit MENTEŞE
İçişleri Bakanı
Memurlar.Net - Özel

fazla mesai çalışma ek görev
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2020 Taltif Tutarları
2020 Taltif Tutarları
Bayan Bekçi Alımı
Bayan Bekçi Alımı